ნივთის დაბრუნების/შეცვლის პირობები

ნივთის შეძენიდან 48 საათის (2 კალენდარული) დღის განმავლობაში, მომხარებელს შეუძლია შეცვალოს ან დააბრუნოს შეძენილი პროდუქტი, იმ შემთხვევაში თუ ნივთს აღმოაჩნდება პროგრამული, ტექნიკური წუნი.

ნივთის შეძენიდან 1 წლის განმავლობაში, ისეთი ზიანი რომელიც არ არის გამოწვეული დავარდნის, დასველების და ექსპლუატაციის წესების დარღვევით, ნივთი ექვემდებარევა შეკეთებას.

იმ შემთხვევაში თუ ნივთი ვერ შეკეთდა, ჩანაცვლდება იმავე მოდელით, ცვეთის გათვალისწინებით.

მომხმარებელმა ნივთის შეცვლის/დაბრუნების/შეკეთების სურვილის შემთხევაში უნდა წარადგინოს საგარანტიო დოკუმენტი.